Buniyo

Author: Muzi Matfunjwa (SADiLAR Siswati Researcher)


Buniyo/The possessive as part of speech

Short English summary:

This blog is written to explain a semantic analysis of the use of the possessive in Siswati and the notions it expresses. Illustrations are used to represent the semantic concepts expressed by possessives as part of speech in Siswati.

Singeniso

Buniyo ligama lelisetjentiswa kuchaza budlelwane emkhatsini wetintfo letimbili (Matfunjwa, 2016: 21). Buniyo ngulolunye luhlobo lwesichasiso elulwimini lweSiswati. Lobuniyo buye buchaze libito ngekutsi bukhombe umnikati walokutsite. Loku kuvame kuba nguwona umsebenti wemvelo webuniyo (Dlamini et al., 2008: 95). Lapha sibuka kutsi buniyo uma busetjentiswe emshweni buye bukhombeni.

 

Kusetjentiswa kwebuniyo emshweni

Uma buniyo busetjentiswe emshweni bungakhomba loku lokulandzelako:

 

  1. Buniyo bungakhomba umnikati wentfo:

Sibonelo: (a) Babe ushayela imoto yakhe.

 

  1. Buniyo bungakhomba kulandzelana kwetintfo:

            Sibonelo: (b) (i) Umfana wekucala.               (ii) Umfana wesibili.                      (iii) Umfana wesitsatfu.  

 

  1. Buniyo bungakhomba kutsi intfo iphetseni.

    Sibonelo: (c) Libhakede lemanti

 

  1. Buniyo bungakhomba luhlobo tsite lwentfo.

   Sibonelo: (d) Sitofu semalahle.

 

  1. Buniyo bungakhomba kutsi intfo isebenta nini.

   Sibonelo: (e) Tingubo tasebusika.

 

  1. Buniyo bungakhomba kutsi intfo isebenta ngani.

             Sibonelo: (f) Imoto yadizili.

 

7.Buniyo bungakhomba kutsi intfo yakhiwe ngani.

             Sibonelo: (g) Indlu yeludzaka.

 

  1. Buniyo bungakhomba similo noma luphawu lwemuntfu.

             Sibonelo: (h) (i) Umuntfu wetjwala

                                 (ii)  Lijaha lembutfo.

 

  1. Buniyo bungakhomba umsebenti wemuntfu.

          Sibonelo:(I) (i) Umdlali webhola.

                           (ii) Umhleli wetindzaba.

 

  1. Buniyo bungakhomba kutsi intfo isetjentiselwani.

                Sibonelo: (j) (i) Indlu yekulala.

                                       (ii) Litafula lekubhalela.

 

  1. Buniyo bungakhomba bunini noma buhlobo emkhatsini webantfu.

            Sibonelo: (k) (i) Indvodza yamake

                                    (ii) Umfana wami.

Siphetfo

Lapha siyabona kutsi buniyo abukhombi kuphela kutsi umnikati wentfo ngubani. Buniyo elulwimini lweSiswati busetjentiswa kuchaza kanye nekukhomba tintfo letinyenti. Buniyo bukhomba budlelwane emkhatsini wetintfo letimbili nekutsi leto tintfo ‘tihlobene’ njani. Lobudlelwane bufaka ekhatsi kutsi intfo isetjentiselwani, umsebenti wemuntfu, similo noma luphawu lwemuntfu, kutsi intfo yakhiwe ngani, intfo isebenta ngani, luhlobo tsite lwentfo, kutsi intfo iphetseni kanye nekulandzelana kwetintfo. Buniyo buphindze bukhombe bunini noma buhlobo emkhatsini webantfu.

 

Tincwadzi Letisetjentisiwe

Dlamini, M., Bhebhe, M., Vilakati, S. Mamba, B. and Masuku, N. 2008. Umtfombo WesiSwati 4. Manzini: Macmillan Boleswa Publishers.

Matfunjwa, M. N. 2016. The Nature of Possession in Siswati: A Socio-cultural Analysis. Pretoria: University of South Africa.

 

 

Read 6168 times Last modified on Thursday, 07 May 2020 08:15