Displaying items by tag: heritage

Tuesday, 30 March 2021 07:15

PHUMULA NDLONDLO ENOPHAPHE EKHANDA

Author: Rooweither Mabuya (SADiLaR isiZulu researcher)

Lala ngokuphumula Hlanga lomhlabathi. Bayede! Wena WeNdlovu!

 

His Majesty King Zwelithini was the longest serving monarch of the Zulu kingdom, with close to half a century on the throne. On December 3, 2021, His Majesty King Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu would have celebrated 50 years since his coronation in 1971, as Isilo of the Zulu people of South Africa. The name Zwelithini literally means, (What does the world have to say?”). His majesty was born on July 14, 1948, the eldest son of Paramount Chief Cyprian Bhekuzulu and his second wife, Thomozile Jezangani kaNdwandwe. He was educated at the Bhekuzulu College of Chiefs and then privately tutored. He lived at his father's official residence at Khethomthandayo and received formal instruction in traditional Zulu customs. He was installed as the eighth monarch of the Zulu kingdom at a traditional ceremony at Nongoma on 3 December 1971.

 

Image by: JMK - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96651000

The king was a strong steward and custodian of Zulu traditions and customs. King Zwelithini kaBhekuzulu played a crucial role in cultural programs and initiatives aimed at promoting social cohesion among the diverse groups in the KwaZulu-Natal province. The late monarch can be described as a repository of culture. He not only defended and advanced the interests of the Zulu people but advanced their culture, customs, the traditions and a deep sense of identity.

His majesty king was a leader who encouraged health education, especially as a strong ally of the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) in the fight against HIV/AIDS and in South Africa’s response to COVID-19.

King Zwelithini kaBhekuzulu’s wise leadership will be remembered forever. He will be sorely missed.

Uwile umuthi omkhulu.


PHUMULA NDLONDLO ENOPHAPHE EKHANDA

Lala ngokuphumula Hlanga Lomhlabathi. Bayede! Wena WeNdlovu!

 

ISilo Samabandla Inkosi uZwelithini nguye obuse isikhathi eside kunawo wonke amakhosi ombuso wakwaZulu, ucishe wahlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu esesihlalweni sobukhosi. Ngomhla ka-3 kuDisemba ka-2021, iSilo Samabandla inkosi uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu ubezohlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu esesihlalweni kusukela abekwa ngonyaka ka-1971 njengenkosi yamaZulu eNingizimu Afrika. Igama elithi Zwelithini lisho ukuthi, (izwe lithini?”). ISilo Samabandla sazalwa ngomhla ziyi-14 Julayi 1948, siyizibulo leNkosi Enkulu u-Cyprian Bhekuzulu kunkosikazi wakhe wesibili, uThomozile Jezangani kaNdwandwe. Wafunda Ekholiji iBhekuzulu (Bhekuzulu College of Chiefs) emva kwalokho wafundiswa ngasese ekhaya. Wayehlala esigodlweni sikayise esisemthethweni kwaKhethomthandayo wafundiswa ngamasiko nezinkambo zakwaZulu. Wagcotshwa njengenkosi yesishiyagalombili yombuso wesizwe samaZulu emcimbini wosiko owawubanjelwe kwaNongoma ngomhla ka-3 kuDisemba ka-1971.

 

Umfanekiso ngu: JMK - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96651000

 

ISilo Samabandla bekuyigosa ebibhekelele kakhulu amasiko nezinkambo zesizwe samaZulu nokugcinwa kwawo. Inkosi uZwelithini kaBhekuzulu ubedlala indima enkulu nebalulekile mayelana nezinhlelo zamasiko nokuqalisa izinhlelo okuhloswe ngazo ukuthuthukisa ubumbano emiphakathini ehlukahlukene esifundazweni saKwaZulu-Natali. Le nkosi esikhotheme ingachazwa njengenqolobane yamasiko nemikhuba yakwaZulu. ISilo Samabandla asigcinanga ngokuvikela kanye nokuthuthukisa izintshisekelo zesizwe samaZulu kuphela kodwa sathuthukisa ngisho namasiko aso lesi sizwe, nemikhuba yaso kanye nesintu saso ngenhloso yokuthi sizazi njengesizwe samaZulu.

ISilo Samabandla Inkosi bekungumholi obegqugquzela imfundiso yezempilo, futhi ubebambe iqhaza elikhulu nelibalulekile ohlelweni lukaMongameli olubizwa nge-President’s Emergency Plan for AIDS Relief (okuyi-PEPFAR) nasekulweni negciwane i-HIV/AIDS kanye nasendleleni iNingizimu Afrika ebhekana ne-COVID-19 ngayo.

Uwile Umuthi Omkhulu.

 

Published in Blogs
Monday, 18 May 2020 19:09

Let's support our writers

Author: Mmasibidi Setaka (SADiLaR Sesotho Researcher) 

My name is Mme Mmasibidi Setaka, I am a Sesotho Researcher at the South African Centre for Digital Language Resources which is a national centre supported by the Department of Science and Innovation (DSI). SADiLaR has an enabling function, with a focus on all official languages of South Africa, supporting research and development in the domains of language technologies and language-related studies in the humanities and social sciences. The Centre supports the creation, management and distribution of digital language resources and software which are freely available for research purposes.

Published in Blogs
Thursday, 06 February 2020 11:00

Ukubaluleka kolwimi nenkcubeko eluntwini

Author: Andiswa Bukula (SADiLaR isiXhosa Researcher)

This blog post speaks about the importance of language and culture. It taps into the idea that one’s language is one’s identity, and our culture paves the way for how we live our lives.

Published in Blogs